Alimentatie of onderhoudsgeld

Alimentatie of onderhoudsgeld dient als bijdrage van elke ouder tot de onderhouds-, opvoedings-, gezond opleidings- en ontplooiingskosten van zijn of haar kinderen.
 
Het principe geldt dat kinderen recht hebben om de (gemiddelde) levensstandaard van hun (beide) ouders te delen. Hierdoor hebben kinderen van vermogende ouders hebben recht op een hogere onderhoudsbijdrage dan kinderen van ouders die het moeilijk hebben om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen.
Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
30.09.2021
Leestijd
4 minuten

Wetgeving alimentatie 

De wet bepaalt dat beide ouders moeten bijdragen in de gewone en buitengewone kosten, en dit "naar evenredigheid van hun aandeel in de samengevoegde middelen". Met andere woorden: de ene ouder die meer middelen heeft, moet dus meer bijdragen dan de andere ouder met minder middelen.

Deze financiële regeling kan gebeuren in onderling overleg tussen de ouders, die dan wordt gehomologeerd door de familierechtbank. Mocht dit niet mogelijk zijn in onderling overleg, dan kan de familierechtbank opnieuw gevat worden om een regeling omtrent alimentatie of onderhoudsgeld vast te leggen.

Berekening alimentatie of onderhoudsgeld

Hoeveel onderhoudsgeld moet u nu betalen? En hoe wordt alimentatie berekend?
Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen moet het bedrag van de totale inkomsten van de ouders en de kosten voor het kind worden berekend.

Daarnaast wordt bij de berekening van de alimentatie voor de kinderen onder meer rekening gehouden met volgende factoren:

 • De leeftijd van de kinderen
 • De verblijfsregeling
 • Het groeipakket (het vroegere kindergeld)
 • De kosten van de kinderen
 • Het inkomen van de beide ouders

Eén van de belangrijkste elementen voor het bepalen van het onderhoudsgeld is het inkomen van de ouders. Het inkomen bestaat niet alleen uit de inkomsten van beroepsactiviteit, maar ook van roerende en onroerende goederen, voordelen en anderen middelen die de levensstandaard van de ouders en de kinderen verzekeren.

De rechter is verplicht om bij zijn vonnis, waarin het onderhoudsbijdrage voor de kinderen wordt vastgelegd, zijn beslissing omtrent de alimentatie te motiveren op basis van 8 parameters. Wanneer jullie zelf een voorstel opmaken dien je daar dus ook rekening mee te houden:

 1. De aard en het bedrag van de middelen van iedere ouder (de som van de beroeps*-, roerende en onroerende inkomsten plus eventuele voordelen in nature)

 2. De gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld (niet enkel een som, maar ook men tot die som komt)

 3. De aard van de buitengewone kosten die in acht genomen kunnen worden (zie hiervoor de lijst van de buitengewone kosten,  Koninklijk Besluit van 22 april 2019)

 4. De verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura door iedere ouder (de verblijfsregeling bij beide ouders moet beschreven zijn en welke bijdrage in natura elke ouder hiervoor levert)

 5. Het bedrag van het groeipakket (vroeger: kinderbijslag)  en andere sociale en fiscale voordelen (bv. studiebeurs, belastingsvoordeel voor de ouders bij wie het kind is ingeschreven, ...)

 6. De inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind (zelden, maar bv. na een schenking op naam van de kleinkinderen)

 7. Het aandeel van iedere ouder in de tenlasteneming van de kosten die voortvloeien uit hun onderhoudsplicht  (is eigenlijk het bedrag van de onderhoudsbijdrage op zich - is niet echt een parameter)

 8. De bijzondere omstandigheden van de zaak (specifieke elementen voor dat bepaalde gezin

 

(*) de beroepsinkomsten zijn niet altijd even transparant. We doen 2 mogelijke scenario's uit de doeken:

 • Beide ouders zijn werknemers

Als beide ouders werknemer zijn, dan is het eenvoudig: de rechter baseert zich op de gegevens uit het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting om te bepalen hoeveel de ouders verdienen.

Er wordt niet alleen gekeken naar wat men effectief verdient, maar ook naar wat men zou kunnen verdienen: het zogenaamd verdienvermogen. Iemand die bewust halftijds gaat werken om zo van een (hoge) onderhoudsverplichting af te geraken zal daar niet in slagen.

Familierechters bekijken wat iemand van dezelfde leeftijd, diploma en ervaring zou kunnen verdienen.

 • Alimentatie zelfstandige

Wanneer één van de ouders zelfstandige of zaakvoerder van een vennootschap is, is het al een heel stuk moeilijker:

Een ouder met een éénmanszaak

Een ouder met een eenmanszaak kan immers zijn of haar inkomsten drukken door heel wat beroepskosten in te brengen.

Zo kunnen vaak kosten die eigenlijk grotendeel “privé-kosten” zijn als beroepskosten worden aangegeven. Denken we maar aan (een deel) van de kosten voor elektriciteit, water, telefonie, enzovoort.

Er moet dus gekeken worden of deze kosten ook effectief beroepskosten zijn en geen kosten die niets te maken hebben met de uitoefening van de zelfstandige activiteit. Mogelijks worden er ook officieuze inkomsten gegenereerd.

Is één van de ouders dus zelfstandige met een eenmanszaak, dan zal de familierechter de nodige boekhoudkundige stukken opvragen om de alimentatie te bepalen, en wordt onderzocht:

 • Wat de omzet is en wat is de winst?
 • Wat zijn de voordelen die de ouder als zelfstandige geniet: betaalt de  eenmanszaak ook zijn nutsvoorzieningen, de wagen, de gsm, …?
Een ouder die zaakvoerder is van een vennootschap

Wanneer één van de ouders een zaakvoerder is van een vennootschap en zijn beroepsbezigheid via deze vennootschap organiseert, dan is het bepalen van het verdienvermogen nog moeilijker.

De zaakvoerder van de vennootschap kan immers de winsten van de vennootschap reserveren in plaats van ze aan zichzelf uit te keren. Op die manier bekomt men een minder hoog inkomen.

Bij het bepalen van de onderhoudsbijdrage kan rekening worden gehouden met de gereserveerde winsten of reserves in de eigen vennootschap. Een reserve binnen een vennootschap die geen specifiek investeringsdoel heeft (en dus enkel een “oppotfunctie” heeft) of een werkelijke liquidatiereserve is, is immers een virtueel hoger loon.

Hiermee moet dan rekening gehouden worden bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage of alimentatie.

Om deze reden zal de familierechtbank dan ook eisen dat de jaarrekeningen en de grootboekrekeningen van de vennootschap worden bijgebracht. Zo kunnen deze reserves nagegaan worden, kan bekeken worden welke voordelen in natura de zaakvoerder geniet en hoe zijn rekening-courant in elkaar zit.

Uiteraard kunnen wij helpen om te kijken waar de zwakke plekken zitten of wat een realistische vordering zou zijn. De familierechter die op basis van de boekhouding te weinig duidelijkheid krijgt, kijkt ook hier naar het verdienvermogen en zal zich de vraag stellen wat de zelfstandige ouder eventueel zou verdienen mocht hij een gelijkaardige functie als werknemer uitoefenen.

Het is zelfs mogelijk dat de rechtbank een deskundige of revisor aanstelt om het verdienvermogen te bepalen. Het is dus uiterst belangrijk om u hierbij te laten bijstaan. Eventueel zullen wij samen met u of uw accountant onze standpunt en strategie bepalen.

Indexatie alimentatie

Wanneer de alimentatie wordt opgelegd door de familierechtbank, wordt deze ook geïndexeerd. Het is daarom als ouder ook aangewezen dit in de onderlinge overeenkomst vast te leggen.

Let op: u dient zelf ieder jaar de indexatie van de alimentatie aan te vragen aan de onderhoudsplichtige ouder. Wij begeleiden u hierbij graag verder.

Herziening alimentatie 

Het bedrag van de alimentatie kan worden herzien in geval van gewijzigde omstandigheden die door de wet worden bepaald. 

a.     Wettelijke basis: Artikel 209 BW

Wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan ontheffing of vermindering ervan gevorderd worden.

b.     Gewijzigde omstandigheden

Indien de verblijfsregeling of de regeling omtrent het onderhoudsgeld botst met de belangen van het kind óf wanneer gewijzigde omstandigheden, buiten de wil van partijen om, zich voortdoen, die de toestand van de partijen of van de kinderen ingrijpend wijzigen, kan de familierechtbank de overeengekomen regeling herzien.

Gewijzigde omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Gewijzigde beroepsinkomsten van de ouders: vroeger werkte men parttime en nu fulltime bijvoorbeeld
 • Mijn kind gaat ondertussen veel meer of minder naar de vader of moeder waardoor een wijziging zich opdringt.
 • Mijn kind gaat ondertussen niet meer naar de vader of de moeder.
 • Ondertussen ben ik opnieuw alleen en moet alle kosten alleen dragen.
 • Mijn kind studeert ondertussen verder en de maandelijkse kosten zijn zeer sterk gestegen.
 • De financiele situatie van mijn ex-partner is sterk verbeterd en het onderhoudsgeld zou eigenlijk moeten verhoogd worden.
 • Mijn financiele situatie is ondertussen verslechterd en het maandelijks onderhoudsgeld of verdeling van de buitengewone kosten is te zwaar geworden.

Om geen zaken over het hoofd te zien, staan wij u graag bij voor de afhandeling van dergelijke regeling omtrent de kinderen. We proberen altijd eerst een minnelijke regeling na te streven vooraleer we naar de rechtbank stappen. Veel van de problemen kunnen op deze manier met minimale kosten opgelost worden.

Lees over 3 mogelijke scenario's over de herziening van onderhoudsgeld.

Juridisch advies alimentatie

Ben je op zoek naar juridisch advies over alimentatie? Contacteer meester Stijn Braeye vrijblijvend en beroep op zijn kennis en expertise in familierecht. Zijn jarenlange ervaring zorgt niet alleen voor een vlot verloop, maar eveneens voor een luisterend oor en een vaak praktische benadering van problemen zodat u tot een bevredigend resultaat komt.

Aarzel niet om meester Braeye te contacteren voor een eerste vrijblijvende consultatie. Contacteer meester Braeye per e-mail of rechtstreeks op het nummer 051 25 25 04.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK